Asociace školní psychologie

Profesní sdružení školních psychologů a studentů psychologie

Aktuality

O asociaci

Asociace školní psychologie, z.s. je profesní sdružení školních psychologů, jejímž cílem je hájit zájmy této profesní skupiny a rozvíjet obor školní psychologie v rámci České republiky. Jsme členem Unie psychologických asociací v ČR (UPA), která reprezentuje zájmy psychologů ČR na úrovni EU a podílí se na standardizaci profese psychologa a členem ISPA (Mezinárodní asociace školní psychologie).

Kdo jsme

Asociace sdružuje především školní psychology se zájmem o rozvoj oboru. Vedení asociace se volí z řad jejích členů každé tři roky a propojuje psychology pracující na základních a středních školách s jejich akademickými kolegy.

Co děláme

Vedení asociace zastupuje své členy na jednání s příslušnými úřady (především MŠMT, ale i další), organizuje pro školní psychology (členy i nečleny asociace) vzdělávání v rámci pravidelných workshopů a seminářů, vydává online časopis Školní psycholog /Školský psycholog, pomáhá organizovat pravidelné odborné konference, které se střídavě konají v lichých letech pod názvem “Novinky v pedagogické a školní psychologii” v Brně a v sudých letech pod názvem „Ďuričove dni“ na Slovensku.

Členství

V této sekci naleznete přihlášku do asociace. Přihlášku čitelně vyplňte, podepište a odešlete na mail lazarova(zavinac)phil.muni.cz Obratem vám přijde členské číslo. Toto číslo použijte jako variabilní symbol při platně ročního poplatku. Přečtěte si prosím také pozorně etický kodex a stanovy, přihláškou do Asociace se zavazujete k jejich dodržování. Roční členský příspěvek je 350 Kč hrazený převodem na účet Asociace.

Údaje pro provedení platby:

  • číslo účtu: 177433573/0300
  • variabilní symbol: členské číslo

Členem Asociace se může stát každý plně kvalifikovaný psycholog i řádný absolvent studia psychologie v kombinaci s dalším oborem (zpravidla pedagogického směru).

Do členské základny spolku mohou patřit též studenti psychologie, a to především ti, kteří se připravují na profesi školního psychologa. Studenti se nemohou zúčastňovat hlasování a nemohou ve spolku zastávat žádnou funkci.

Mimořádnými členy se mohou stát pedagogové a osoby, které jsou vzhledem k výkonu své profese uživateli psychologických služeb ve školách, školských zařízeních a ostatních výchovných a vzdělávacích institucích. Mimořádní členové mají pouze poradní hlas a nemohou zastávat funkci ve Výboru spolku.

Aktualizovaný seznam členů (pdf soubor s heslem).

Právní normy týkající se školních psychologů na stránkách MŠMT:

Zprávy o hospodaření schválené členy.

Konference

Cílem konference Novinky v pedagogické a školní psychologii je vytvořit prostor pro setkání akademiků, praktikujících psychologů, ale i pedagogů, speciálních pedagogů apod., tedy všech, kteří se zajímají o pedagogickou a školní psychologii. Zatím poslední konference se konala 29.- 30.8.2019 v Brně na Filozofické fakultě MUNI. Termín setkání v roce 2021 bude s ohledem na aktuální situaci upřesněn.

Časopis

ŠP je recenzovaným odborným časopisem vydávaným Asociací školní psychologie, z.s. Redakce časopisu sídlí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně. ŠP přináší příspěvky týkající se praxe, výzkumu i teorie ve vztahu ke školní a pedagogické psychologii. Časopis nabízí publikační prostor pro praktiky i akademiky s cílem rozvíjet diskusi nad školní psychologií v ČR i SR. Charakteristickým rysem časopisu je otevřenost k praxi a interdisciplinarita.

Časopis vychází od roku 1992, s dílčími přerušeními.

Stránky časopisu

Dovolujeme si upozornit na mimořádné číslo časopisu ŠP 1a2/2020, které má podobu metodického materiálu k online třídnickým hodinám. Děkujeme všem aktivním kolegyním za jeho přípravu.
Přechod na distanční výuku znamenal i pro školní psychology nutnost přehodnotit možnosti své práce a především hledání nových cest, jak podpořit učitele i žáky v této obtížné životní situaci.
V této příručce pro školní psychology nabízíme jedno z mnoha témat, která jsou v současné době aktuální – věnujeme se možnosti online třídnických hodin. Rádi bychom vám poskytli praktickou příručku, která může sloužit jako zásobník inspirace pro práci se třídami na základních (a potenciálně i středních) školách. Aktivity lze různě variovat, dle věku dětí, míry stmelení kolektivu atd. Nebojte se improvizovat a být kreativní.

Aktuálně připravuje číslo 1/2021, které vyjde na podzim tohoto roku. Uvítali bychom i nadále příspěvky z praxe týkající se ŠP a jeho role při zvládání aktuální krize.

Výbor asociace

Jan Mareš

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, PhD.

Předseda AŠP ČR
Jana Zapletalová

PhDr. Jana Zapletalová

1. místopředsedkyně AŠP ČR
Boumíra Lazarová

Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.

2. místopředsedkyně AŠP ČR

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Hospodářka

Mgr. Jiřina Juřičková

Tajemnice

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Revizor