Asociace školní psychologie

Profesní sdružení školních psychologů a studentů psychologie

Aktuality

O asociaci

Asociace školní psychologie, z.s. je profesní sdružení školních psychologů, jejímž cílem je hájit zájmy této profesní skupiny a rozvíjet obor školní psychologie v rámci České republiky. Jsme členem Unie psychologických asociací v ČR (UPA), která reprezentuje zájmy psychologů ČR na úrovni EU a podílí se na standardizaci profese psychologa a členem ISPA (Mezinárodní asociace školní psychologie).

Kdo jsme

Asociace sdružuje především školní psychology se zájmem o rozvoj oboru. Vedení asociace se volí z řad jejích členů každé tři roky a propojuje psychology pracující na základních a středních školách s jejich akademickými kolegy.

Co děláme

Vedení asociace zastupuje své členy na jednání s příslušnými úřady (především MŠMT, ale i další), organizuje pro školní psychology (členy i nečleny asociace) vzdělávání v rámci pravidelných workshopů a seminářů, vydává online časopis Školní psycholog /Školský psycholog, pomáhá organizovat pravidelné odborné konference, které se střídavě konají v lichých letech pod názvem “Novinky v pedagogické a školní psychologii” v Brně a v sudých letech pod názvem „Ďuričove dni“ na Slovensku.

Členství

V této sekci naleznete přihlášku do asociace. Přihlášku čitelně vyplňte, podepište a odešlete na mail lazarova(zavinac)phil.muni.cz Obratem vám přijde členské číslo. Toto číslo použijte jako variabilní symbol při platně ročního poplatku. Přečtěte si prosím také pozorně etický kodex a stanovy, přihláškou do Asociace se zavazujete k jejich dodržování. Roční členský příspěvek je 350 Kč hrazený převodem na účet Asociace.

Údaje pro provedení platby:

  • číslo účtu: 177433573/0300
  • variabilní symbol: členské číslo

Členem Asociace se může stát každý plně kvalifikovaný psycholog i řádný absolvent studia psychologie v kombinaci s dalším oborem (zpravidla pedagogického směru).

Do členské základny spolku mohou patřit též studenti psychologie, a to především ti, kteří se připravují na profesi školního psychologa. Studenti se nemohou zúčastňovat hlasování a nemohou ve spolku zastávat žádnou funkci.

Mimořádnými členy se mohou stát pedagogové a osoby, které jsou vzhledem k výkonu své profese uživateli psychologických služeb ve školách, školských zařízeních a ostatních výchovných a vzdělávacích institucích. Mimořádní členové mají pouze poradní hlas a nemohou zastávat funkci ve Výboru spolku.

Aktualizovaný seznam členů (pdf soubor s heslem).

Právní normy týkající se školních psychologů na stránkách MŠMT:

Zprávy o hospodaření schválené členy.

Supervize

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
představujeme vám nový projekt AŠP - supervize pro školní psychology. Nápad začít vytvářet udržitelnou a profesionální síť školních supervizorů přišel v období první karantény, kdy se problémy na školách vršily jeden za druhým. Na jaře 2021 jsme spustili první pilotní běh online skupinových supervizí a potvrdil se náš předpoklad, že o supervize zájem bude.
Nyní si můžete prohlédnout náš supervizní tým, který nabízí online i face to face individuální supervize. Naši supervizoři se vám také postupně představí v online skupinových supervizích, jejichž termíny najdete níže. Jednat se bude vždy o dvouhodinové setkání s max.počtem deseti účastníků a je třeba se na něj předem přihlásit a zaslat platbu na účet asociace. Cena jedné skupinové supervize je 250 Kč. Vaše místo je rezervované momentem platby.

Termíny a supevizoři:

  • 28.2 15:00 - 17:00 David Vaněk
  • 22.3 15:00 - 17:00 Nora Gavendová
  • 26.4 15:00 - 17:00 Gabriela Slaninová
  • 23.5 15:00 - 17:00 Nora Gavendová -

V případě problémů s platbou kontaktujte prosím dr. K. Bartošovou, hospodářku Asociace.

David Vaněk David Vaněk o sobě: "Pracuji jako psycholog, psychoterapeut, lektor a kouč. Jako školní psycholog pracuji více jak 15 let a pořád mě to baví:). Spolupracuji s mateřskými, základními i středními školami. Absolvoval jsem komplexní výcvik v PCA terapii v Praze. Mám vlastní psychoterapeutickou praxi pro děti a dospělé v Brně. Jako lektor a kouč spolupracuji jak se školními sborovnami, tak s firemní klientelou. Věnuji se především rozvoji soft skills a práci na zakázku šitou přímo na míru zadavatele."
davanek@centrum.cz
Cena za 50 min individuální supervize 1000,- Kč

Nora Gavendová Nora Gavendová je speciální pedagožka a psychoterapeutka s více jak 30letou odbornou praxí.
Působí na škole při Psychiatrické nemocnici v Opavě, má i svou soukromou praxi, ve které se kromě psychoterapie věnuje i supervizní práci.
Externě pracovala téměř 10 let na lince důvěry.
V centru jejího profesního zájmu jsou děti, dospívající i dospělí, kteří mají psychické potíže, respektive u kterých byla diagnostikována psychická porucha.
Ukončila magisterské studium oboru Speciální pedagogika na UP v Olomouci, se zaměřením na psychopedii, logopedii a etopedii. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, výcvik v mediaci, komplexní výcvik v integrativní psychoterapii, komplexní výcvik v kognitivně-behaviorální terapii podle kritérií EU a supervizní výcvik. Akcent její terapeutické práce je kladen na uplatňování kognitivně-behaviorálních intervencí, které jsou dobře použitelné nejen v terapeutické, ale i pedagogické práci nebo výchovném působení.
Své zkušenosti předává vedením seminářů, workshopů a kurzů pro pedagogy, psychology, zdravotníky, studenty, rodiče či jiné zájemce.
nora.gavendova@atlas.cz
Cena za 50 min individuální supervize 700,- Kč

Gabriela Slaninová Gabriela Slaninová pracuje jako odborná asistentka na Fakultě informatiky a managementu UHK, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu, externě spolupracuje s Psychologickým ústavem FF MU.
Kromě působení na univerzitě provozuje vlastní poradenskou praxi se zaměřením na terapii úzkostných a depresivních obtíží u dětí, dospívajících a dospělých.
Má pětiletý výcvik v dynamické terapii, čtyřletý výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii a výcvik v krizové intervenci.
Spolupracuje se základními a středními školami jako poradenský pracovník pro žáky, studenty a učitele, a poskytuje podpůrné vzdělávání učitelům na témata práce s potřebami žáků, studentů a pedagogů, krizová intervence.
terapie.chocen@gmail.com
Cena za 50 min individuální supervize 900,- Kč

Miroslava Vojnová Miroslava Vojnová v současné době pracuje již sedmým rokem jako školní psycholog na Základní škole ve Frenštátě pod Radhoštěm vzdělávající téměř 600 žáků. Věnuje se skupinové práci s třídními kolektivy (sociometrické šetření, dobré klima třídy, adaptační programy, volba povolání), ale především individuálním konzultacím s žáky (1. i 2. stupně), rodiči a pedagogy. Nejčastěji pomáhá dětem a dospívajícím s fóbiemi, úzkostnými stavy, panickými atakami, sebepoškozováním, PPP, nízkým sebevědomím, poruchami chování, výchovnými, vztahovými i rodinnými obtížemi, dále také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a PAS (autistické krize). Vede předměty speciálně pedagogické péče se zaměřením na nácvik sociálních dovedností, práce s emocemi u dětí a dospívajících s PAS.
Má vystudovánu jednooborovou psychologii a pedagogické poradenství UP v Olomouci. Dále také absolvovala pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii, výcvik hypnoterapie u Prof. S. Kratochvíla, výcvik Kids skills, kurz sandtray a kurz krizové intervence. Pracovala v soukromé praxi s dospělými klienty a pro Úřad práce Ostrava zajišťovala profesní diagnostiku v projektu Outplacement.
Rovněž se zapojuje do projektů v rámci Moravskoslezského kraje a také města pro rovné příležitosti občanů a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Cena za 50 min individuální supervize 700,- Kč

Markéta Hrkalová Markéta Hrkalová vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a pět semestrů speciální pedagogiky dálkového studia na PedF MU. Po studiích krátce působila v NÚV (Národním ústavu pro vzdělávání; nyní NPI). Poté začala pracovat jako školní psycholožka a speciální pedagožka na základní škole v Praze. Hlavní náplní její práce byly individuální konzultace s žáky, rodiči i pedagogy, práce s třídními kolektivy včetně tvorby preventivních i intervenčních programů, vedení asistentů pedagoga, koordinace inkluze ve škole, spolupráce s PPP. Dále vedla v rámci školy předmět speciálně pedagogické péče, dětskou růstovou skupinu, kroužek relaxací, kroužek tvoření, vydávala s dětmi školní časopis a pořádala různé soutěže.
Má dokončený pětiletý výcvik v Integrativní rodinné terapii, kurz krizové intervence a další kurzy jako např. vedení dětské skupiny, motivační rozhovory, relaxace, různé diagnostické metody a další.
V současné době je na mateřské dovolené a působí v soukromé praxi v oblasti dětské psychologie a rodinné terapie.
Cena za 50 min individuální supervize 800,- Kč

Konference

Dne 18. ledna 2024 od 10:30 hodin se bude v Praze na Pedagogické fakultě UK konat konference Aktuální otázky práce školního psychologa a také členská schůze AŠP spojená s volbou nového výboru. Jednání konference proběhne v Místnosti M006 (Myslíkova 7, Praha 1). Přihlásit se na konferenci a volební členskou schůzi. Více informací ve vašich mailech a v sekci Konference na této stránce. Prosíme o co největší účast, jedná se zároveň o volební sjezd. V případě, že se jedníní neůžete zúčastnit, poveřte prosím něktrou z kolegyň či kolegů zastoupením (plná moc zde). Kandidovat na členství ve výboru a na revizora můžete prostřednictvím přihlášky na konferenci a volební členskou schůzi či mailem na adresu Asociace.

Na členy výboru kandidují Dr. Jana Zapletalová (Eduklinika), Dr. Hana Sotáková (PdF UK) a Dr. Olga Kučerová (PdF UK a ZŠ Sázavská Praha 2).

Časopis

ŠP je recenzovaným odborným časopisem vydávaným Asociací školní psychologie, z.s. Redakce časopisu sídlí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně. ŠP přináší příspěvky týkající se praxe, výzkumu i teorie ve vztahu ke školní a pedagogické psychologii. Časopis nabízí publikační prostor pro praktiky i akademiky s cílem rozvíjet diskusi nad školní psychologií v ČR i SR. Charakteristickým rysem časopisu je otevřenost k praxi a interdisciplinarita.

Časopis vychází od roku 1992, s dílčími přerušeními.

Stránky časopisu

Aktuální číslo časopisu (1a2/2021) nabízí příspěvky mapující práci v době pandemie obecně, ale i konkrétní návrhy práce s nadanými dětmi, vedení online mimoškolního kroužku, tvorbu minipodcastů nebo úžasné návrhy na ocenění práce učitelů v závěru školního roku. Věříme, že články budou inspirativní a budeme moc rádi, pokud se rozhodnete podělit se i o vaši práci v dalším čísle časopisu.

Dovolujeme si upozornit na předchozí mimořádné číslo časopisu ŠP 1a2/2020, které má podobu metodického materiálu k online třídnickým hodinám. Děkujeme všem aktivním kolegyním za jeho přípravu.

Výbor asociace

Jana Zapletalová

PhDr. Jana Zapletalová

Předsedkyně AŠP ČR
Olga Kučerová

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

1. místopředsedkyně AŠP ČR
Miroslava Lazarová

doc. PhDr.Miroslava Lazarová, Ph.D.

tajemnice AŠP ČR

 

 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Revizor